باز این چه ماتم است سلام علی الحسین…

واجب شده است در همه جا شعر محتشم
باز این چه ماتم است سلام علی الحسین

https://sojud.ir/?p=14975
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات