بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش

بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
وین‌ سوخته‌ را‌ محرم ‌اسرار‌ نهان ‌باش

دانلود در اندازه اصلی