بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش

بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
وین‌ سوخته‌ را‌ محرم ‌اسرار‌ نهان ‌باش

https://sojud.ir/?p=14106
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات