ای دوست‌داران فاطمه! به رشته‌های چادر او در آویزید.

ای دوست‌داران فاطمه! به رشته‌های چادر او در آویزید.

https://sojud.ir/?p=16609
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات