امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است

امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است

https://sojud.ir/?p=14328
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات