استوری شهادت امام حسن مجتبی

از‌دشــــمنان‌برند‌شـــکایت‌به‌دوســـتان
چون‌دوست‌دشمن‌است‌شکایت‌کجا‌برم

https://sojud.ir/?p=16510
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات