ارباب صدای قدمت می آید

محرم نزدیک است

https://sojud.ir/?p=14919
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات