آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند حتماً کنیز و پیر غلامان زینبند

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
حتماً کنیز و پیر غلامان زینبند

https://sojud.ir/?p=16561