آمدم دنیا برای دیدنت یابن الحسن

آمدم دنیا برای دیدنت یابن الحسن
ورنه با این مردم دنیا چه کاری داشتم

https://sojud.ir/?p=16534