آقای ما گرسنه و تشنه شهید شد

مادر آب کجایی؟ پسرت آب نخورد

https://sojud.ir/?p=16480
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات