السلام علی قلب الزینب الصبور

از آنجایی که وابسته است جان من به جان تو
جدا کردند سر از تو جدا کردند تن از من

سیدحمیدرضابرقعی

https://sojud.ir/?p=15031
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات