سربند لبیک یا امام

سربند لبیک یا امام

https://sojud.ir/?p=11517
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات