فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب

فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب

https://sojud.ir/?p=9548
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات