فعالیت های فرهنگی نفش مهمی در ایستادگی و پیشرفت کشور ایفا می کند

فعالیت های فرهنگی نفش مهمی در ایستادگی و پیشرفت کشور ایفا می کند

https://sojud.ir/?p=11785
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات