فرهنگ مثل هواست که انسان آن را استنشاق می کند

فرهنگ مثل هواست که انسان آن را استنشاق می کند

https://sojud.ir/?p=11777
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات