رساندن پیام خدا به دلهای مردم همان وظیفه پیامبران است

رساندن پیام خدا به دلهای مردم همان وظیفه پیامبران است

https://sojud.ir/?p=11795
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات