در زمینه های فرهنگی دنبال کارهای تشریفاتی و ویترینی نباشید

در زمینه های فرهنگی دنبال کارهای تشریفاتی و ویترینی نباشید

https://sojud.ir/?p=11781
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات