تسلط فرهنگی از تسلط اقتصادی و سیاسی خطرناک تر است

تسلط فرهنگی از تسلط اقتصادی و سیاسی خطرناک تر است

https://sojud.ir/?p=11791
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات