تسلط فرهنگی از تسلط اقتصادی و سیاسی خطرناک تر است

تسلط فرهنگی از تسلط اقتصادی و سیاسی خطرناک تر است

دانلود در اندازه اصلی