باید برای فضای مجازی کشور سیاستگذاری و برنامه جامعی انجام داد

باید برای فضای مجازی کشور سیاستگذاری و برنامه جامعی انجام داد

https://sojud.ir/?p=11811
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات