ایستادگی و حرکت نظام اسلامی مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی است

ایستادگی و حرکت نظام اسلامی مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی است

https://sojud.ir/?p=11807
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات