امواج صوتی و تصویری همراه ابتذال بدتر و نافذتر از کشتیهای جنگی است

امواج صوتی و تصویری همراه ابتذال بدتر و نافذتر از کشتیهای جنگی است

https://sojud.ir/?p=11793
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات