امروز ما در میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم

امروز ما در میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم

https://sojud.ir/?p=11803
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات