سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

https://sojud.ir/?p=8730
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات