غدیر

غدیر،حقیقتی همیشگی

https://sojud.ir/?p=14722
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات