یا ابوفاضل دخیلک

یا عباس جیب المای لسکینه
یا عباس شوف الخیم حرقوة
یا عباس شوف الحسین عطشانا
یا عباس شوف البنات تعبانا

https://sojud.ir/?p=15037
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات