شهید عبدالحمید شاه حسینی

شهید عبدالحمید شاه حسینی: «اگر مثل من پاسپورت آمریکا در جیبتان بود و آمدید جبهه درست است.»

https://sojud.ir/?p=14762
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات