شهید عبدالحمید دیالمه

شهید عبدالحمید دیالمه: «جُرم من آن است که حرف هایم را زودتر از زمان می زنم.»

دانلود در اندازه اصلی