شهید احمد خرمی شاد

نقاشی دیجیتال چهره شهید احمد خرمی شاد

https://sojud.ir/?p=14524
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات