شهید احمدعلی نیّری

نقاشی دیجیتال چهره عارف شهید احمدعلی نیّری

https://sojud.ir/?p=14526
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات