ارفع راسک یا حر

ارفع راسک یا حر

https://sojud.ir/?p=11092
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات