پوستر شهید خرازی: شهید خندان

پوستر شهید خرازی: شهید خندان

https://sojud.ir/?p=12637
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات