تصویر آبرنگی از شهید ابراهیم هادی

تصویر آبرنگی از شهید ابراهیم هادی

https://sojud.ir/?p=12583