امیر خلبان شهید علی اکبر شیرودی

امیر خلبان شهید علی اکبر شیرودی

https://sojud.ir/?p=12223