پوستر امیر سپهبد علی صیاد شیرازی

پوستر امیر سپهبد علی صیاد شیرازی

https://sojud.ir/?p=9034
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات