کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

https://sojud.ir/?p=8007
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات