عید امسال پر از بوی گل یاس شده است …

عید امسال پر از بوی گل یاس شده است …

https://sojud.ir/?p=12509
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات