احـــــساس سوختن به تماشا نمی شـــــود

احـــــساس سوختن به تماشا نمی شـــــود

https://sojud.ir/?p=12507
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات