حضرت زینب و فاطمه بنت الحسین (رقیه) سلام الله علیهما در خرابه شام

حضرت زینب و فاطمه بنت الحسین (رقیه) سلام الله علیهما در خرابه شام

https://sojud.ir/?p=8399