پوستر وفات حضرت خدیجه کبری علیها السلام

پوستری مزین به نام مبارک «خدیجة الکبری»
بهترین زنان بهشت چهار زن هستند
خدیجه دختر خویلد
و فاطمه دختر محمّد
و مـریم دختر عمـران
و آسیـه زن فرعـون.

https://sojud.ir/?p=14124
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات