پوستر گرافیکی مسجد جمکران:عزیز علی ان اری الخلق و لا تری

پوستر گرافیکی مسجد جمکران:عزیز علی ان اری الخلق و لا تری

https://sojud.ir/?p=8670
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات