امشب علی اندوه و رنجش قدر کوه است …

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات