چطور با مهربانی سحن بگویی؟

چطور با مهربانی سحن بگویی؟

https://sojud.ir/?p=12101
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات