نتیجه عفو و گذشت آمر به معروف و ناهی از منکر

نتیجه عفو و گذشت آمر به معروف و ناهی از منکر

https://sojud.ir/?p=12093
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات