در چه شرایطی امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود؟

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات