در امرو نهی باید دربرابر مشکلات صبر داشته باشیم

در امرو نهی باید دربرابر مشکلات صبر داشته باشیم

https://sojud.ir/?p=12091
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات