السلام على المظلوم المسموم

السلام على المظلوم المسموم

https://sojud.ir/?p=9516
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات