ما را تحمل غم هست … لیکن فراق نه !

ما را تحمل غم هست … لیکن فراق نه !

https://sojud.ir/?p=7199
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات