پوستر امام خمینی: مردی از جنس نور

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات