منزل عشق

همه جا منزل عشق است که یارم همه جاست
کوردل آن که نیابد به جهان جای تو را …

https://sojud.ir/?p=14785
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات