فصل جوانی

هان ای عزیز! فصل جوانی به هوش باش
در پیری از تو هیچ نیاید به غیر خواب

https://sojud.ir/?p=14782
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات