جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.

جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.

https://sojud.ir/?p=11823
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات